Τα ποσά που θα πάρουν οι ανάδοχοι γονείς – Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Αργυρώ Μαυρούλη

Την κλίμακα διαμόρφωσης του επιδόματος αναδοχής που ξεκινάει από 325 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 325 ευρώ το μήνα για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ξεκινάει από τα 375 ευρώ για παιδιά με κάποια πάθηση, η οποία προσαυξάνεται ανάλογα με την πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Ειδικότερα η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται μηνιαίως:

α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε 325 €.
β. Για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε 375 €.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η προσαύξηση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν περιοριστικά: α) το είδος της πάθησης, β) το ποσοστό αναπηρίας και γ) τις περιπτώσεις αλληλοαποκλεισμού των ενισχύσεων-επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση δεν αποδίδεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί εξωιδρυματικο επίδομα εφόσον ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι δικαιούχος ή δύναται να καταστεί δικαιούχος του προαναφερόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μέσω του ασφαλιστικού του φορέα.

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

Η απόφαση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής ανηλίκου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018, καθώς και η απόφαση για την απόρριψη της σχετικής αίτησης, την τροποποίηση ή την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης και τη διακοπή ή επαναχορήγηση της ενίσχυσης αυτής εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4520/2018. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. είναι αρμόδιος και για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, την πορεία και τα αποτελέσματά της.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι αρμόδιο για την τήρηση των απαραίτητων για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης Μητρώων, όπως αυτά προβλέπονται στον ν. 4538/2018, και για την διαμόρφωση, σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., των διαδικασιών πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών/υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. στα απαραίτητα για την απονομή της οικονομικής ενίσχυσης στοιχεία, στην ειδική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» στη διαδικτυακή πύλη www.anynet.gr του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Δικαιούχοι-Διάρκεια χορήγησης

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,
β) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και
γ) έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή
«Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

α) στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,
β) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του,
γ) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.

Στις περ. β’ και γ’, το αναδεχόμενο άτομο οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ημερομηνία έναρξης/λήξης της στράτευσης ή/και των σπουδών του, βάσει των οποίων ο εποπτεύων φορέας ενημερώνει αμελλητί τα αντίστοιχα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων. Μετά την ενημέρωση των Ειδικών Μητρώων Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το αναδεχόμενο άτομο υποβάλλει αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καθώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου σε καθεστώς αναδοχής, στις περιπτώσεις της παρ. 2.

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, η πρώτη δε καταβολή πραγματοποιείται τον μήνα, που έπεται της έκδοσης της απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση. Στην περίπτωση που η σύσταση της αναδοχής έχει προηγηθεί της έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από την ημερομηνία σύστασης της αναδοχής.

Χρόνος και τρόπος καταβολής

Η οικονομική ενίσχυση αναδοχής καταβάλλεται στους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η αναδοχή, με πίστωση σε ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018.

Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές πράξεις και σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών πληρωμών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, τα στοιχεία ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιονδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4357/2018 (Α΄84), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών ανάδοχος γονέας ή το αναδεχόμενο άτομο στις περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, καθώς και η ημερομηνία πίστωσης

Κατηγορίες ποσού οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:
α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).
β. Για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €).

2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της περ. β΄ της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν περιοριστικά: α) το είδος της πάθησης, β) το ποσοστό αναπηρίας και γ) τις περιπτώσεις αλληλοαποκλεισμού των ενισχύσεων-επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων την παρούσα παράγραφο, δεν αποδίδεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), εφόσον ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι δικαιούχος ή δύναται να καταστεί δικαιούχος του προαναφερόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μέσω του ασφαλιστικού του φορέα.

3. Η υπαγωγή του παιδιού στην περ. β΄ της παρ. 1 και στην παρ. 2 τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

4. Τα ποσά της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 2, καταβάλλονται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας, σύμφωνα με την πιστοποίηση της παρ. 3. Οι σχετικές καταβολές δεν δύναται να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο του τρέχοντος, της αίτησης, οικονομικού έτους.

5. Όταν το δικαίωμα για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του πλήρους ημερολογιακού μήνα, το ποσό υπολογίζεται με βάση ημέρες που αναγνωρίζεται το δικαίωμα.

6. Οι αρμόδιοι για την εποπτεία της αναδοχής φορείς του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών και την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της οικονομικής ενίσχυσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Αίτηση – Διαδικασία Υποβολής

Ο ανάδοχος γονέας υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής. Για την υποβολή της αίτησης ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Την αίτηση υποβάλει το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση αναδοχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ11 οικ.13734/538/2019 (Β΄ 1163) υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα τελεί σε γάμο ή σε σύμφωνο συμβίωσης καταχωρείται ηλεκτρονικά η συναίνεση του/της συζύγου ή του συνδεόμενου με τον αιτούντα/την αιτούσα με σύμφωνο συμβίωσης. Τα δηλούμενα από τον αιτούντα και τον σύζυγο ή τον συνδεόμενο με αυτόν με σύμφωνο συμβίωσης στοιχεία στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» διασταυρώνονται με τα δεδομένα της αναδοχής που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με την περ. γ ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (έννομη υποχρέωση) και της περ. ε΄ (δημόσιο συμφέρον) και του στοιχείου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί η υποβληθείσα αίτηση.

Η αίτηση περιλαμβάνει πεδία, τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής Υιοθεσίας καθώς και πεδία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα.

α) Τα προσυμπληρωμένα πεδία είναι τα κάτωθι:
αα) το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο Α.Μ.Κ.Α. του αναδεχόμενου ατόμου,
ββ) το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. των ανάδοχων γονέων,
γγ) ο αριθμός της αναδοχής του Ειδικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων,
δδ) τα στοιχεία του φορέα εποπτείας της αναδοχής και τα στοιχεία επικοινωνίας του κοινωνικού λειτουργού που εποπτεύει την αναδοχή,
εε) η ημερομηνία έναρξης της αναδοχής και η κατηγορία της οικονομικής ενίσχυσης, με βάση το προς καταβολή ποσό,

β) Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι:
αα) η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντα,
ββ) ο λογαριασμός πληρωμών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος ο αιτών.

γ) Στην περίπτωση που η αίτηση της οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από το αναδεχόμενο άτομο, μετά την ενηλικίωση του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, στα ως άνω προσυμπληρωμένα πεδία προστίθενται και τα εξής:
αα) ο Α.Φ.Μ. του αναδεχόμενου ατόμου,
ββ) η ημερομηνία έναρξης και λήξης σπουδών, ή/και η ημερομηνία έναρξης και λήξης στρατιωτικής υπηρεσίας. Στα πεδία προς συμπλήρωση, τα οποία παραμένουν ως άνω, καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία του αναδεχόμενου ατόμου.
Τα ανωτέρω στοιχεία των περ. αα) και ββ) προκύπτουν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, τα οποία καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας από του φορείς εποπτείας της αναδοχής, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018.

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.