Όλες οι νέες ρυθμίσεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας

Ριζικές είναι οι αλλαγές που προβλέπονται για τους γιατρούς του ΕΣΥ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Με το νομοσχέδιο ορίζεται η διεύρυνση της δυνατότητας των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο με τη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων, ενώ προσδιορίζεται η φύση του εισοδήματος των γιατρών από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου.

Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων:

-Η επέκταση της πρόσβασης σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες 45-74 ετών.
-Η υλοποίηση των δράσεων πρόληψης με δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
-Η επικαιροποίηση του πλαισίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με σκοπό την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών
– Η διαγραφή των μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων κατά της COVID 19
– Η επιβολή 1 και 3 ευρώ στα παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος και επεικονιστικές εξετάσεις αντίστοιχα, υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά τα άρθρα για τους γιατρούς του ΕΣΥ αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 7
Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 2889/2001

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. αα). Οι ιατροί του κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό
τομέα αποτελεί, εκτός από το παράπτωμα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του ιδίου Κώδικα, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.
Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας σύμφωνα με
τη διαδικασία της παρούσας. Οι ως άνω ιατρικές υπηρεσίες δεν παρέχονται με σχέση μισθωτής εργασίας.

αβ) Η άδεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και αφορούν, αντιστοίχως, στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και στο δεύτερο εξάμηνο αυτού.

Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις: i) της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου, από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία
λίστα χειρουργείου, και ii) της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών
επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.
Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη: α) για τους γιατρούς του ΕΣΥ του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής, β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος.
αγ) Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου, υποχρεούνται: i) στην τήρηση αρχείου των αιτήσεων για την παροχή άδειας και ii) στην παρακολούθηση των δεικτών παραγωγικότητάς των ιατρών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μείωσης της παραγωγικότητας, η άδεια εκτέλεσης ιδιωτικού έργου αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του, κατά τα ανωτέρω, αρμοδίου οργάνου.
αδ) Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού
ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως. Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της υποπερ. αβ) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος. Η κύρωση της
απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης. Η επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ..

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας και ανάκλησης αυτής, η εξειδίκευση των κυρώσεων, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των όρων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του
παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της αίτησης και η διάρκεια της άσκησης του ιδιωτικού έργου κατά την πρώτη εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

αε) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών της παρούσας, καθώς και του λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α και Β στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντίστοιχη καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 18 και την ισχύουσα νομοθεσία για τον Ε.Ο.Φ. και τα προϊόντα αρμοδιότητάς του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του έκτου και του έβδομου εδαφίου της υποπερ. αδ).

Επίσης, επιτρέπεται στους γιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές ή μονάδες ή εργαστήρια που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από τον φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή της
αμοιβής γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.Α.. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες εργασίας ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β’. Η παρούσα συμπληρώνει τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
1397/1983 (Α’ 143).».

Άρθρο 8
Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.3.2024, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 5047/2023 (Α’ 147), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2025, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε αυτό σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, οι ιατροί υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις
του φορέα σχετικά με τη μη προκήρυξη ή δέσμευση της θέσης και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών ή την απαλλαγή τους από αυτό, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί
του πρώτου εδαφίου παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου, η οποία πάντως δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν της 30ής.4.2024.

2. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2024, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 5079/2023 (Α΄215), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2025 με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

Άρθρο 9
Απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση υποπερ. 7 περ. β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

Στην υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄252), περί των κατηγοριών των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, η φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2008-2009» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013» και η υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α’ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.»

Άρθρο 10
Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 και περ. α) παρ. 2 άρθρου 75 ν. 4999/2022

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4999/2022 (Α΄ 225), περί διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, τροποποιείται ώστε στο πεδίο εφαρμογής της να
συμπεριληφθεί και η τοποθέτηση οδοντιάτρων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η τοποθέτηση των ιατρών ή οδοντιάτρων σε κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων, καθώς και των ιατρών της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) και της παρ. 1
του άρθρου 92 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), για άσκηση προς απόκτηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας στα νοσοκομεία ή τους φορείς της χώρας που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για τη χορήγηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας, γίνεται με απόφαση
του Διοικητή ή του Προέδρου τους. Για το σύνολο των θέσεων των ειδικευομένων ιατρών ή οδοντιάτρων των ως άνω κατηγοριών εκδίδεται ετησίως από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό των εξόδων του.».
2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4999/2022, περί έναρξης ισχύος, αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 15 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 4α του άρθρου 70 και η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 15 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 70»

Άρθρο 11

Αποζημίωση ιατρών που ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022

Στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022 (Α΄ 142), περί της άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και για όσους ιατρούς επέλεξαν να αλλάξουν ιατρική ειδικότητα, προτού την ολοκληρώσουν, και να ασκηθούν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, και οι οποίοι δεν δικαιούνται αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 123/1975, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της άσκησής τους στην αρχική ειδικότητα. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να αποζημιωθούν για το χρονικό διάστημα που δεν τους έχει ήδη καταβληθεί αποζημίωση, υποβάλλουν, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αίτηση στο νοσοκομείο, στο οποίο ασκήθηκαν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και δεν αποζημιώθηκαν για το χρονικό διάστημα που ασκηθήκαν στην αρχική ειδικότητα.»

Άρθρο 12
Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 ν. 2889/2001

Στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί των εισοδημάτων των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία τους, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στα εν λόγω εισοδήματα προστίθενται και εκείνα που προκύπτουν, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, β) η φράση «φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)», γ) επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία των παρ. 1 και 10 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παρ. 1, 4 και 10 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η ειδική αμοιβή της παρ. 6 του παρόντος άρθρου για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).»

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο

Διαβάστε επίσης

Μεταμόσχευση μαλλιών: Νέες εφαρμογές και καινοτόμες θεραπείες

Η αισιοδοξία των ΜΗΣΥΦΑδων, η παραμονή του Ζωγραφόπουλου και ο πονοκέφαλος του Άδωνι

Δείτε Ακόμη

Έχετε κάποιο σχόλιο;

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Με την υποβολή του σχολίου σας αυτόματα συμφωνείτε με τους Γενικούς Κανόνες Σχολιασμού Άρθρων τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.